Triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông giáo dục sức khoẻ năm 2023

KẾ HOẠCH

Triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông giáo dục sức khoẻ năm 2023

          Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-SYT ngày 20/12/2022 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp Y tế năm 2023;

Căn cứ kế hoạch số 07/KH-TTKSBT ngày 06/01/2023 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái về kế hoạch công tác kiểm soát bệnh tật năm 2023;

Thực hiện kế hoạch số 19/KH-TTKSBT ngày 17/01/2023 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái về kế hoạch triển khai các hoạt động thông tin,truyền thông giáo dục sức khoẻ năm 2023.

Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động thông tin,truyền thông giáo dục sức khoẻ năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường công tác truyền thông y tế, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước về Y tế, các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân ân; Sử dụng hiệu quả các dịch vụ truyền thông giáo dục sức khỏe (TTGDSK) nhằm tạo dư luận xã hội đồng thuận góp phần nâng cao nhận thức, thực hành của người dân trong khám, chữa bệnh; phòng, chống dịch, bệnh và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

2. Tăng cường tuyên truyền các hoạt động của tỉnh, huyện, ngành y tế và của Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành y tế Yên Bái, Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải năm 2023 và những năm tiếp theo.

3. Tuyên truyền quảng bá hình ảnh, nâng cao y đức nghề nghiệp, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, rèn luyện chuyên môn của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và ngành y tế nhằm nâng cao vị thế, uy tín trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

4. Nâng cao năng lực của mạng lưới TT-GDSK từ tuyến huyện đến tuyến xã.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt  động tại đơn vị

– Bán sát chủ  trương, chỉ thị, Nhị quyết, quy định của Đảng; chính sách, pháp luật, văn bản chỉ đạo của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Y tế của Trung ương, Tỉnh, Sở Y tế tỉnh Yên Bái, huyện, định hướng chiến lược của ngành Y tế, Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải để xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện về công tác truyền thông – giáo dục sức khỏe.

– Tham mưu cho ngành Y tế xây dựng, củng cố hệ thống mạng lưới TT-GDSK các tuyến như tổ TT-GDSK trực thuộc Phòng Dân số – Truyền thông giáo dục sức khỏe theo Thông tư số 07/2021/TT-BYT tại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; tổ/ khoa TT-GDSK của các bệnh viện, Trung tâm Y tế tuyến tỉnh, tổ truyền thông tại các Trạm Y tế xã, Phường, Thị trấn. Duy trì và phát huy năng lực của mạng lưới truyền thông viên, cộng tác viên tại huyện, thị xã, thành phố, các bệnh viện, đơn vị y tế.

– Chủ động cung cấp thông tin và truyền thông thường xuyên, định kỳ trên Bản tin  sức khỏe  Ngành; Website, Fanpage của Sở Y tế; rung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải. Phối hợp với các cơ quan báo chí, Trung tâm truyền thông huyện và địa phương để triển khai các chương trình phát thanh, chuyên trang, chuyên mục về công tác phòng, chống dịch, bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 và các lĩnh vực hoạt động của Ngành Y tế, của Trung tâm Y tế huyện….Chủ động , kịp thời cung cấp thông tin y tế chính xác để định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội. Theo dõi và ngăn ngừa khủng hoảng thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh, tuyên truyền các tập thể, cá nhân điểm hình tiên tiến, các thành tựu trên các lĩnh vực và sự pháp triển của Ngành Y tế Yên Bái trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

– Cấp phát các ấn phẩm, sản phẩm, tài liệu truyền thông theo nội dung và các chủ đề trong năm.

– Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn tại tỉnh Yên Bái và địa phương nhằm nâng cao năng lực chuyên môn về TT-GDSK cho cán bộ làm công tác truền thông tuyến huyện và tuyến cơ sở; kỹ năng viết tin, bài, hệ thống sổ sách, lập kế hoạch, báo cáo…

– Tổ chức giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động truyền thông y tế, định kỳ báo cáo các cấp theo quy định.

2. Hoạt động tại cộng đồng

– Phân công cán bộ Phòng Dân số và truyền thông phụ trách và làm đầu mối về công tác TT-GDSK tại Trung tâm Y tế huyện, các khoa, phòng tại Trung tâm Y tế huyện,  phân công cán bộ làm công tác truyền thông tại khoa, phòng đơn vị mình phụ trách.

– Phối hợp với các đơn vị Y tế trên địa bàn huyện chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn triển khai hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe.

– Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát hỗ trợ các Trạm Y tế xã, thị trấn, thôn bản về công tác truyền thông. Giám sát hỗ trợ xã xây dựng tiêu chí Quốc gia về Y tế xã của các chương trình, dự án khi được phân công.

– Phối hợp với các khoa phòng liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông trọng điểm nhân các sự kiện, phong trào, lễ phát động, tháng hành động Quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, an toàn thực phẩm, các ngày: Bảo hiểm y tế, phòng, chống HIV/AIDS, ngày phòng chống đái tháo đường….bằng nhiều hình thức: mít tinh, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, cổ động, diễu hành, băng zôn, khẩu hiệu…

– Huy động sự tham gia phối hợp của các cơ quan, đoàn thể địa phương tổ chức truyền thông lưu động về phòng chống dịch bệnh, Dân số, dinh dưỡng…Tuyên truyền cổ động trực quan theo các chủ đề truyền thông: Phòng chống dịch bệnh, các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện, tháng hành động quốc gia…theo tình hình diễn biến thực tế tại địa phương.

– Đa dạng hóa các loại sản phẩm, ấn phẩm truyền thông tuyên truyền với nhiều hình thức (Tờ rơi, poster, infographic, clip…) phù hợp với các nhóm đối tượng và hình thức thực tế dịch, bệnh.

3. Các nội dung truyền thông trọng tâm

3.1. Những kết quả thành tích trong việc thực hiện Nghị Quyết 20, Nghị Quyết 21 của BCH TW Đảng khóa XII, NQ Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Nghị Quyết Đảng bộ Sở Y tế về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới, các kế hoạch, thông tư hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Sở y tế, của huyện, Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải.

3.2. Tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ được giao, gương điểm hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của Ngành Y tế.

3.3. Cập nhập tình hình, hướng dẫn tiêm chủng; Kế hoạch tiêm vác xin phòng COVID-19.

3.4.Truyền thông các tài liệu, khuyến cáo, thông điệp, phòng chống các dịch bệnh, đặc biệt là phòng,  chống dịch, bệnh COVID-19 trong tình hình mới, cung cấp thông tin về những diễn biến mới của các cơ quan chuyên môn, Ngành y tế về biến chủng mới để người dân biết, hiểu phòng,  chống dịch bệnh hiệu quả.

3.5. Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ, thông tin, chuyển đổi số vào công tác y tế như khám, chữa bệnh từ xa telehealth, quản lý hồ sơ điện tử…; sự phối hợp và thống nhất triển khai ứng dụng phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

3.6. Các giải pháp triển khai toàn diện y tế cơ sở, tăng cường nâng cao năng lực và chất lượng mạng lưới y tế cơ sở để phục vụ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

3.7. Truyền thông theo các nội dung, chủ đề trong năm và các chương trình y tế, sự kiện Trung tâm Y tế huyện, Ngành.

           4. Nội dung hoạt động cụ thể

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải

1.1. Phòng Dân số – Truyền thông giáo dục sức khỏe

– Chủ trì, tham mưu xây dựng công văn/Kế hoạch cho Ngành y tế về công tác TT-GDSK năm 2023; Kế hoạch triển khai các hoạt động thông tin, TT-GDSK Trung tâm y tế huyện và tổ chức triển khai công tác TT-GDSK năm 2023; Xây dựng kế hoạch hàng tháng  cho các khoa,  phòng, Trạm Y tế các xã, thị trấn; hướng dẫn các Trạm Y tế xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết theo tháng/quý/năm và phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động TT-GDSK. Bám sát với nhiệm vụ chính trị của Trung tâm y tế huyện và Ngành y tế để có những điều chỉnh kịp thời, linh hoạt,  phù hợp. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế.

– Phối hợp với Trung tâm truyền thông và Văn hóa huyện, tuyền truyền các các chương trình về công tác phòng chống dịch bệnh. Các ngày lễ lớn của Ngành y tế.

– Phối hợp với Hội Liên hệ Phụ nữ huyện, Tuyên truyền về công tác Dân số năm 2023, các cơ quan thông thấn báo chí của tỉnh, huyện, Báo sức khỏe đời sống và các đơn vị liên quan để xây dựng và thực hiện các phóng sự, thông điệp phát thanh, thông điệp truyền hình, tuyên truyền trên các báo điện tử và đang tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm y tế huyện, Bản tin sức khỏe của Ngành.

– Là đầu mối triển khai các hoạt động truyền thông, chịu trách nhiệm thu thập tin,  bài, xây dựng kịp bản nội dung, liên hệ với các khoa/phòng, các Trạm y tế xã, thị trấn, các đơn vị liên quan để thông báo về thời gian, địa điểm đến các cơ sở để nghi hình, phỏng vấn, lấy thông tin thực hiện chương trình, nội dung truyền thông.

– Là đầu mối quản lý, tiếp nhận, cấp phát và sử dụng các tài liệu truyền thông như: Bản tin sức khỏe Yên Bái, tờ rơi, sách hướng dẫn, áp phích, pano, băng, đĩa… để cung cấp cho cán bộ y tế, người dân và thực hiện các hoạt động truyền thông.

– Phân công cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truyền thông nguy cơ phòng, chống  dịch, bệnh do tỉnh tổ chức. Tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn… cho cán bộ làm công tác TT-GDSK tại tuyến huyện đến tuyến xã, chú trọng đào tạo những cán bộ, cộng tác viên TT-GDSK tại xã.

– Phân công và cử cán bộ phụ trách của Trung tâm y tế huyện, đôn đốc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động truyền thông y tế trên địa bàn huyện.

– Tổng hợp báo cáo kết quả các hoạt động TT-GDSK về Phòng  Dân số và truyền thông qua Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải để tổng hợp Báo cáo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo quy định.

1.2. Phòng tổ chức Kế toán

Phối hợp với Phòng Dân số và Truyền thông giáo dục sức khỏe thực hiện quyết toán kinh phí hoạt động theo quy định.

1.3. Các khoa, phòng Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải

– Lãnh đạo các khoa, phòng, tăng cường tham gia, chỉ đạo, triển khai công tác TT-GDSK theo lĩnh vực được phân công; cán bộ các khoa, phòng chủ động tăng cường cập nhập thông tin, truy cập hàng ngày trang Website và fanpage Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật; cung cấp bài viết hoặc nội dung chuyên môn trên trang Website của Ngành, truyền thông trên trang thông tin điện tử của Trung tâm y tế huyện tối thiểu 1 tin, bài, ảnh/ tháng.

– Phối hợp với Phòng Dân số và truyền thông giáo dục sức khỏe thực hiện truyền thông cho các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực mình phụ trách, theo sự phân công chỉ đạo của Ban giám đốc, theo Quyết định số 223/QĐ-TTYT ngày 30/06/2022 của Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải về việc kiện toàn tổ Truyền thông giáo dục sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải năm 2022.

– Phân công cán bộ làm đầu mối để phối hợp tuyên truyền.

– Tổng hợp báo cáo định kỳ 3 tháng/lần về công tác thông tin TT-GDSK của khoa, phòng đơn vị về Phòng Dân số và truyền thông để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.

  1. Đề nghị các 02 Phòng khám đa khoa khu vưc, Trạm y tế xã, thị trấn

– Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao về truyền thông để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông y tế tại Trạm Y tế xã, thị trấn, đảm bảo hiệu quả chất lượng.

– Kiện toàn tổ/bộ phận truyền thông tại Trạm y tế xã, thị trấn. Phân công rõ chức năng, nhiện vụ của cán bộ phụ trách truyền thông, thư ký chương trình và mạng lưới cán bộ tham gia công tác truyền thông y tế. truy cập hàng ngày vào các trang Website của Sở y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, bộ Y tế…để cập nhập thông tin, đồng thời cung cấp thông tin, viết bài, đưa tin về nội dung chuyên môn để thường xuyên, định kỳ tuyên truyền trên bản tin của Ngành.trang Website, fanpage cuả đơn vị…

– Thiết lập và duy trì các điểm, góc truyền thông cho người bệnh và người nhà bệnh nhân; đồng thời tổ chức công tác truyền thông nội bộ cũng như truyền thông tại cộng đồng; thực hiện đổi mới, phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, nâng cao kỹ năng tư vấn, tiếp xúc người bệnh.

– Nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông trên trang Website, fanpage, truyền thông trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác. Đặc biệt duy trì hiệu quả truyền thông zalo nhóm.

– Tổng hợp báo cáo các hoạt động truyền thông hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm trước ngày 05 hàng tháng và cuối quý về Phòng Dân số và truyền thông – GDSK Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải để tổng hợp báo cáo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế theo quy định.

  1. KINH PHÍ

Từ nguồn kinh phí của Trung ương và địa phương, đơn vị và các chương trình Dự án đã được phê duyệt.

Trên đây là kế hoạch Triển khai công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải, đề nghị các khoa, phòng, liên quan, 02 phòng khám đa khoa khu vực, Trạm y tế các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

– Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh;

– Phòng Y tế huyện;

– Ban Giám đốc Trung tâm y tế;

– Các khoa, phòng, liên quan;

– 02 Phòng khám đa khoa khu vực;

– Trạm y tế các xã, thị trấn;

– Lưu: VT, PDS&TT-GDSK.

KT.GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Văn Thế

 

 

 

 

 

Phục lục I

 

CÁC CHỦ ĐỀ TRUYỀN THÔNG TRONG NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số:    /KH-TTYT ngày     /02/2023 của TTYT Mù Cang Chải)

 

1 Tháng hành  động về chất lượng an toàn thực phẩm 15/01-15/02
2 Ngày phòng, chống bệnh phong 29/1
3 Ngày Thế giới phòng, chống Ung thư 04/2
4 Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2
5 Tuần lễ vệ sinh an toàn lao động 15/3-21/3
6 Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3
7 Ngày nước sạch thế giới 22/3
8 Ngày phòng, chống Lao thế giới 24/3
9 Ngày sức khỏe thế giới 07/4
10 Ngày hiếm máu nhân đạo 07/4
11 Tháng chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 15/4-15/5
12 Ngày thế giới phòng, chống Sốt rét 25/4
13 Ngày phòng, chống Hen toàn cầu Tuần 1 tháng 5
14 Tuần lễ nước sạch, vệ sinh môi trường 12/5-17/5
15 Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp 17/5
16 Tuần lễ Quốc gia không  thuốc lá/Ngày thế giới phòng, chống thuốc lá 25/5-31/5
17 Ngày vi chất dinh dưỡng 01/6
18 Ngày môi trường Thế giới 05/6
19 Ngày tôn vinh người hiến máu 14/6
20 Ngày ASENAN phòng, chống sốt xuất huyết 15/6
21 Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6
22 Ngày gia đình Việt Nam 28/6
23 Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7
24 Ngày vệ sinh yêu nước – Nâng cao sức khỏe nhân dân 02/7
25 Ngày Dân số Thế giới 11/7
26 Ngày Thế giới phòng, chống viên gan vi rút 28/7
27 Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ 01-07/8
28 Ngày nạn nhân chất độc màu da can Việt Nam 10/8
29 Ngày phòng ngừa tự tử 10/9
30 Ngày tim mạch Thế giới 27/9
31 Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại 28/9
32 Ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10
33 Ngày sức khỏe tâm thần thế giới 10/10
34 Ngày thị giác Thế giới 10/10
35 Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển 16-23/10
36 Ngày thế giới phòng, chống loãng xương 20/10
37 Ngày toàn dân dùng muối Iot 02/11
38 Ngày Thế giới phòng, chống đái tháo đường 14/11
39 Ngày Thế giới phòng, chống AIDS và tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 01/12 và tháng 12
40 Ngày bao phủ sức khỏe toàn dân 12/12
41 Ngày Dân số Việt Nam (26/12) và tháng hành động quốc gia dân số (tháng 12) 26/12 và tháng 12
42 Ngày Thế giới sẵn  sàng phòng chống dịch bệnh 27/12