CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM Y TẾ MÙ CANG CHẢI Tổ chức đại hội công đoàn cơ sở lần thứ VI, tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Y tế khóa XIII và Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-LĐLĐ ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Với mục đích Đại hội công đoàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn Trung tâm theo phương châm: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.

Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể BCH công đoàn nhiệm kỳ qua và bầu ban chấp hành khóa mới là những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng với yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Đại hội được tổ chức vào hồi 13h15’ ngày 28/3/2023 tại trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải với 90 đoàn viên công đoàn. Đại biểu mời: BTV công đoàn ngành, Lãnh đạo liên đoàn lao động huyện, Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Công đoàn cơ cở  huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, BVĐK khu vực Nghĩa Lộ, Trung tâm Y tế thị xã Nghiã  lộ, Lãnh đạo Đảng Ủy Trung tâm Y tế, BGĐ trung tâm Y tế ( Dự kiến 07 đại biểu). Tại Đại hội sẽ diễn ra một số nội dung cụ thể:

Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ tới phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, cụ thể hoá chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của cấp ủy đảng, công đoàn cấp trên vào nghị quyết đại hội công đoàn của cấp mình.

– Tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp.

– Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

– Bầu ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới; bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

– Tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Đại hội công đoàn có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng phong trào CNVCLĐ; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2017-2023 và các Nghị quyết chuyên đề được ban hành trong nhiệm kỳ. Quán triệt, cụ thể hoá các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp uỷ đảng và các cấp công đoàn vào nghị quyết đại hội công đoàn phù hợp với yêu cầu của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

                                                                 Thực hiện: Sùng Máy

Phòng Dân số – TT&GDSK