Hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch theo quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tiễn về diễn biến dịch, độ bao phủ vắc xin, điều kiện thực tế (mật độ dân cư, điều kiện kinh tế xã hội, …), khả năng ứng phó có thể điều chỉnh các tiêu chí, cấp độ dịch cho phù hợp, đảm bảo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ.

XEM CHI TIẾT:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-4800-QD-BYT-2021-Huong-dan-thuc-hien-Nghi-quyet-128-NQ-CP-491134.aspx